Čtvrtek, 30 května, 2024
Na kávě s...

Na kávě se starostou Jiřím Crhou

Tradičním hostem každoročního prvního čísla v rubrice Na kávě s… je i letos Jiří Crha, starosta města. Zhodnocení investic loňského roku, výhled na ten letošní i více do budoucnosti, o tom, co nás čeká a nemine. To vše si přečtete v dnešním rozhovoru.

Začnu neformálně. Jak jste strávil Vánoce a co jste dostal pod stromeček?

Vánoce jsem strávil v rodinném kruhu, byly pro mě pracovní jen částečně, spíše jsem se věnoval přípravám souvisejícím s rodinnými setkáními. Mám děti a vnoučata, vánoční svátky i dárky tak jsou přizpůsobeny hlavně jim. Mě těší zejména to, že jsme se všichni ve zdraví a v pohodě mohli potkat a že byl po dlouhé době také prostor pro relax a odpočinek. Samozřejmě, že i na mě čekaly pod stromečkem nějaké drobné dárky, osobně mě vždy potěší dobrá kniha, tentokrát jsem jich dostal hned několik. A do čtení jsem se pustil ještě o svátcích. Nyní mám například rozečtenou zajímavou knihu s názvem „Faktomluva“, kterou napsal švédský lékař Hans Rosling a je návodem, jak jasně přemýšlet o světě. 

Jaký byl uplynulý rok z pohledu investic? Mohl byste vyjmenovat nejdůležitější z nich? 

Mezi nejzásadnější investice roku 2021 patřily zejména dopravní stavby – vybudování dvou nových kruhových objezdů na hlavním silničním průtahu městem. Ty vznikly na křižovatce ulic Poříčí a Mlýnská u Sportovního ostrova a na křižovatce ulic Svitavská a Fügnerova u Penny marketu. Rozsáhlé rekonstrukce inženýrských sítí a povrchu se dočkalo také samotné centrum města a průtah náměstím Svobody a náměstím Republiky nebo Brněnská ulice na Starém Blansku. Opravit se podařilo také povrch Dvorské ulice, radost mám také z nového parkoviště pro padesátku aut ve vnitrobloku ulic Žalkovského a A. Skotáka v samotném centru města. Největší investicí plně hrazenou z městského rozpočtu pak byla přístavba nové jídelny a kuchyně u Základní školy TGM Blansko, dvouletý projekt, který letos pokračuje ještě druhou etapou, přijde na 86 milionů korun. Letos v létě skončila také další etapa regenerace sídliště Zborovce, která zatraktivnila především prostor mezi bytovými domy v Kamnářské a Cihlářské ulici. Poduklí se dočkalo objektu nové kavárny, která oživila centrum města. Investice šly ale i do škol, na Sportovní ostrov a do dalších částí Blanska. 

Investovali jste i v oblasti sportu?

Velké investice do sportu šly hlavně v roce 2020, jednalo se například o modernizaci  stadionu ASK, kde vznikla nová tribuna včetně sedadel, oplocení i vstupy, u Salmova mlýna město dokončilo nový most i parkoviště pro devadesátku automobilů nebo novou budovu zázemí sportovních aktivit, která vznikla u stadionu ASK z někdejší ubytovny. V roce 2021 jsme na místě původního vybudovali moderní skatepark, který získal nový povrch i překážky, město spolu s krajem podpořilo v sousedství fotbalového stadionu na Údolní ulici vybudování sektoru pro atlety určeného pro hod diskem i kladivem, dokončila se další část cyklostezky podél Pyroteku. V září se dokončila modernizace hygienického zázemí haly ASK,  včetně rozvodů vody, kanalizace, elektřiny či obkladů, která navázala na  rekonstrukci venkovních rozvodů v bezprostředním okolí haly. Investice šly ale také například do nové filtrace na koupališti
a podobně. 

Proběhly některé investice, které takzvaně „nejsou vidět“?

Takových investic je celá řada. Týkají se například investic do budov v majetku města, ať už jde například o Dělnický dům, který se po rozsáhlém odvlhčení loni dočkal 1. etapy nové elektroinstalace, dokončení klimatizace v knihovně a podobně. Jen na opravy a rekonstrukce budov základních a mateřských škol jdou každý rok milionové položky. Průběžné investice a opravy provádí město na dalším svém majetku – zámecké budově, hasičkách v místních částech. Velikou položkou v loňském roce a také letošním roce jsou náklady na rekonstrukce dešťové kanalizace a kanalizačních vpustí. Kanalizační síť je letitá a do budoucna nás tak čekají obrovské náklady jak na dešťovou, tak také splaškovou kanalizaci a vodovod. Vidět je veřejné osvětlení, málokdo si ale uvědomí, že jeho údržba a modernizace jde na vrub města – např. oprava osvětlení na mostě u ředitelství ČKD se vyšplhala vysoko nad půl milionu Kč.

Letos nás čeká realizace jedné z největších akcí v oblasti dopravní infrastruktury v historii města, kterou je přemostění na Staré Blansko. Jde vše podle plánu? Mohl byste v kostce přiblížit harmonogram prací?

Loni byla dokončena první etapa této stavby – kruhový objezd u Penny marketu. Na konci listopadu 2021 se jej podařilo zprůjezdnit. Nyní pokračují práce na obou březích řeky Svitavy, které se týkají založení vlastní mostní konstrukce – pokračuje stavba mostních opěr, hotová je z velké části opěrná zeď. K vlastnímu vytažení mostu dojde na přelomu července a srpna, v letošním roce také vznikne nový kruhový objezd, který přemostění napojí na Brněnskou ulici na Starém Blansku. Dopravu by to ale mělo omezit už jen krátkodobě v řádu dnů. Součástí stavby přemostění bude také budování nového podchodu v železniční zastávce Blansko-město. Uvidíme, jak budou pokračovat jednotlivé práce, nepředpokládám ale, že dílčí části naberou zpoždění delší než několik dnů, maximálně týdnů. Zatím počítáme s dokončením přemostění v listopadu 2022, i podchod ale musí být hotov nejpozději do konce letošního roku, kdy dojde k obnovení železniční dopravy na trati Blansko-Brno.

Jak moc poznamenala dění ve městě epidemiologická situace?

I v Blansku jsme se tak jako po celé zemi museli potýkat s dopady centrálně nastavených opatření a omezení, ať už jde o provoz obchodů a služeb, chod nemocnice či poskytování sociálních služeb. Myslím, že se vše dařilo zajišťovat operativně, včetně chodu městského úřadu, který i v době nouzových stavů poskytoval v porovnání s dalšími nadstandardní rozsah služeb pro veřejnost. Bohužel mám pocit, že ve společnosti sílí negativní nálada a přesvědčení, že viníkem je vždy město a město je také tím, kdo by měl vše kompenzovat. Často se setkáváme s kritikou ve vztahu k věcem, které z pozice města ovlivnit nemůžeme – ať už jde o nejrůznější pravidla a zákazy nebo třeba dopady mimořádných opatření na kulturní akce a podobně. Dopady covidu přitom možná v letošním roce pocítíme ještě intenzivněji. Zatímco akutní nedostatek řidičů při zajištění náhradní autobusové dopravy související s vlakovou výlukou se loni v prosinci podařilo zvládnout, další výpadky mohou přijít v souvislosti s novou vlnou covidu – třeba při zajištění MHD, fungování svozu odpadu a podobně. A ne vše je v silách města vyřešit.  

Stát vynaložil nemalé finance na boj s koronavirem, což se logicky musí projevit na dotacích. Jak bude vypadat z pohledu investic tento rok?

Investice navzdory všem dopadům koronaviru opět tvoří zhruba třetinu rozpočtu města, cca 31 procent. Na investiční akce chceme letos věnovat celkem téměř 183 milionů korun, což je v absolutních číslech ještě více, než loni. V rozpočtu je vyhrazených téměř 25 milionů korun na revitalizaci náměstí Republiky, 22 milionů na 2. etapu rekonstrukce ZŠ TGM, která je placená plně z rozpočtu města. Loni škola získala novou přístavbu s jídelnou a kuchyní, letos se žáci dočkají nového vstupního prostranství před školou, buduje se nový vchod, vestibul i šatny. Zahájit letos chceme první etapu revitalizace rekreační oblasti Palava, kde by díky desetimilionové částce mělo dojít k obnově a doplnění zeleně, umístění nových herních prvků na souši i ve vodě a také k osazení dalšího mobiliáře. Počítáme také s další fází obnovy podzámčí, konkrétně budovy Zámek 3. V plánu je také rekonstrukce inženýrských sítí i komunikací v ulici Horní Palava, zahájení prací posunul Svazek vodovodů a kanalizací z konce minulého roku na letošní jaro. Rozpočet počítá také například s úpravou vstupu do kina, další rekonstrukcí budov škol a školek v řádech několika milionů korun či se spolufinancováním přemostění na Staré Blansko.

Loňský rok byl tak trochu ve znamení budování kruhových křižovatek a s tím spojených uzávěr průtahu. Čeká nás i letos něco podobného? Jaké důležité investice čekají naše město v letošním roce?

Velké dopravní investice, které zásadně omezí dopravu ve městě, jsou naštěstí již dokončené. Jako každý rok ale plánujeme miliony korun investovat například do rekonstrukcí chodníků. V letošním roce se chceme více věnovat investicím do úprav veřejného prostranství – ať už jde o revitalizaci náměstí Republiky, další etapu revitalizace zámeckého parku, nebo například výše zmíněnou revitalizací rekreační oblasti Palava. Výrazně posílené jsou pro tento rok také částky na opravy dětských hřišť a obecně údržbu městského mobiliáře. Spolupodílet se budeme také na dokončení již zmiňovaného přemostění přes železniční trať, pokračovat bude také rekonstrukce budovy Zámek 3, kterou bude využívat Muzeum Blanenska i Základní umělecká škola Blansko a podobně. Novinkou letošního roku je vyčlenění 6 milionů korun na opravu příjezdových cest do zahrádkářských lokalit a ke garážovým
lokalitám.

Dočkáme se už letos zahájení stavby nových lázní? V jaké fázi se projekt nachází?

To nyní zatím nedokáži říci. Rozhodovat bude zastupitelstvo. Průběh příprav však pokračuje podle harmonogramu, takže věřím, že během podzimu letošního roku budeme mít vše projektově připraveno včetně co nejpřesnějšího položkového rozpočtu. Zafinancovat takovou pro rozpočet města zásadní stavbu nebude jednoduché, ale věřím, že se nám podaří i s pomocí dotací z úrovně státu a kraje vše úspěšně zvládnout.

V minulém roce jste naznačoval, že by snad už letos mohla začít rekultivace rekreační oblasti Palava. V jaké fázi je tento záměr dnes?

Rekreační oblast Palava si jednoznačně po letech drobných udržovacích prací opět zaslouží „generálku“. Studenti Mendelovy univerzity i na základě podnětů blanenských občanů v loňském roce zpracovali čtyři studie možných variant řešení. Nakonec jsme se po diskuzi vedení města a odborníků z univerzity rozhodli spojit to nejlepší ze všech čtyř návrhů, finální podobu nyní univerzita dokončuje a my s ní veřejnost seznámíme. V letošním roce bude zahájena ta část prací, které nevyžadují stavební povolení. Současně budeme projektově připravovat rekonstrukci komunikací, parkoviště, otevření koryta potoka, nové veřejné osvětlení i opravu budov. Protože se jedná o zcela ojedinělou lokalitu skýtající obrovský potenciál, chceme se pokusit získat na další etapy revitalizace Palavy dotaci, která by zajistila potřebný rozsah i kvalitu proměny.  

Po mnoha letech to vypadá, že se konečně začalo pracovat na přeměně skleníků v obchodní centrum. Máte nějaké aktuální informace?

Podle informací od investora je aktuálně dokončena vlastní demolice budov a skleníků, vydané je pravomocné stavební povolení a začínají práce na vybudování opěrné zdi podél řeky Svitavy. Na ni naváže budování inženýrských sítí a vlastní výstavba budov, dokončené by měly být ve druhé polovině letošního roku. Poté jsou v plánu další úpravy území, včetně nové okružní křižovatky, která obchodní prostor dopravně napojí. 

Připravujete se na letošní komunální volby? S jakými plány do nich půjdete?

Žádné speciální přípravy nepodnikám. Dál se soustředím hlavně na svoji práci pro město i pro kraj a věřím, že voliči ocení zejména její výsledky. Myslím, že se nám navzdory covidovým omezením a výpadkům příjmů podařilo zahájit či dokončit celou řadu důležitých a mnohdy dlouho plánovaných projektů. A že jsme opakovaně dokázali, že město funguje i za mimořádných okolností. Doufám, že voliče nejvíce osloví právě konkrétní výsledky mé práce. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..