Výuka se nesmí zastavit. Důraz se klade na hlavní předměty

Ředitel ZŠ Salmova Josef Škvařil

Středa 11. března znamenala naprostý zlom v českém vzdělávacím systému. Kvůli zmírnění šíření koronaviru byly školy v celé republice bez výjimky uzavřeny.  Nejen základní, ale také střední a vysoké školy se musely s touto změnou vypořádat. Pro některé školy je to zlom dočasný, jiné možná z této situace vytěží maximum, inspirují se do budoucna a výuku někam posunou. Jak si s dálkovou formou vzdělávání poradily blanenské základní školy?  

Výuka se přesunula do elektronického prostředí. Ke komunikaci s rodiči a žáky učitelé využívají různé speciální systémy nebo klasické e-maily. Důraz je kladen především na základní předměty. „Někteří rodiče měli připomínky k rozsahu zadávaných úkolů. Proto jsme omezili výuku pouze na předměty český jazyk, cizí jazyky a matematiku. Ostatní předměty pouze po dohodě vyučujících s žáky, kteří mají zájem,“ říká ředitel Základní školy TGM Pavel Nezval. 

Vedení škol vychází z doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zpravidla sdílí poznatky s pedagogy z jiných škol a inspiraci hledají vyučující také na internetu. Úkoly se nezadávají ze dne na den, ale obvykle na určité časové období, nejčastěji na jeden týden, aby si žáci i rodiče mohli činnosti plánovat podle vlastních potřeb a možností. Ne vždy vyučující po žácích požadují zasílání vypracovaných úkolů; mnozí píší, že si vše zkontrolují až po návratu do školy. Kdo látce nerozumí, může učitele požádat o individuální pomoc. „V případě potřeby a zájmu je žákům poskytována zpětná vazba,“ ujišťuje ředitelka Základní školy Erbenova Simona Poláková.

Učitelé pracují z větší části z domu, do škol docházejí jen občas. „Vedení školy je přítomno ve škole, pedagogové dochází na dílčí porady a k nezbytnému zajištění činností školy. V ostatních případech pracují pedagogové z domu,“ upřesňuje Poláková. 

Pokud někdo z žáků nemá k dispozici počítač, je třeba řešit situaci individuálně, například vyzvednutím vytištěných výukových materiálů a pracovních listů ve škole. 

Některé školy díky současné situaci objevily i nové způsoby výuky, které by i v budoucnu mohly v normálním režimu výuku zpříjemnit. „Pozitivum vidíme například v práci s bezplatně zpřístupněnými elektronickými učebnicemi, které bychom za běžného stavu nebyli schopni v takovém rozsahu pořídit,“ zmiňuje ředitel Základní školy Dvorská Dušan Krumnikl. 

Vedení škol také nepřítomnost žáků využilo k různým úpravám a opravám školních budov. Některé menšího, jiné většího rozsahu. „Plán prací jsme měli připravený na hlavní prázdniny, ale s ohledem na vzniklou situaci jsme přistoupili na jeho realizaci již nyní. Zajistili jsme vymalování přístupu do mateřské školy a celého schodiště přístavby, stejně jako kanceláře účetního, která byla rovněž vybavena novým nábytkem. Začali jsme s malováním jedné třídy MŠ. Dále započaly úpravy ve školní kuchyni – zednické práce. Na tyto práce navazuje samozřejmě stěhování nábytku, vyklízení prostor a úklid, na všech těchto činnostech se podílí provozní personál jednotlivých součástí školy. Za současného nouzového stavu tyto činnosti provádíme odděleně časově i prostorově tak, aby zaměstnanci pracovali pokud možno samostatně v jednotlivých částech budov školy,“ popisuje ředitel ZŠ Dvorská. 

„Pustili jsme se do řady drobných prací, které jsme schopni realizovat tzv. ve vlastní režii. V nejbližší době zahájíme i větší opravy, jako výměnu podlahových krytin v některých učebnách, výměnu části osvětlení, úpravy interiérů a podobně,“ uvádí ředitel Základní školy Salmova Josef Škvařil. 

Na ZŠ TGM zase probíhá oprava umyvadel ve třídách, chystá se oprava všech dveří na WC v hlavní budově a plánuje se revize a případná oprava školního rozhlasu. 

Josef Škvařil: Náhradní výuka není jen o učivu

Podrobněji popsal současný systém vzdělávání ředitel Základní školy Salmova Josef Škvařil. 

Jakým způsobem přistupuje ke „koronavirové“ výuce ZŠ Salmova?

V pedagogickém sboru proběhla bezprostředně po uzavření školy diskuse nad formami a požadavky náhradní výuky. Mezi učiteli panovala od počátku shoda na tom, že při zadávání úkolů a výběru výukových forem musíme být uvážliví a snažit se nepřenášet práci pedagogů na rodiče. Uvědomujeme si, že rodiče žáků musí v době nouzového stavu řešit řadu nových problémů, často zápasí s časem, navíc ne každý disponuje sofistikovanou IT technikou atd. Denně tak mezi učiteli probíhají diskuse nad různými metodami, rozesíláme si materiály, sdílíme nápady a řešení, hledáme nové podněty. Náhradní výuka je dynamicky se rozvíjející proces. Cílem je využívat taková řešení, která jsou efektivní a zároveň akceptovatelná pro co největší část žáků i rodičů. Je ovšem jasné, že zejména u mladších žáků, ale nejen tam, se bez pomoci rodičů neobejdeme. Děkujeme jim proto za jejich pochopení a vstřícnost, se kterou se v drtivé většině setkáváme. Moc si toho vážíme!

Mají učitelé předepsaný způsob výuky, nebo je jim ponechána volnost?

Jak jsem již zmínil, náhradní výuka prochází neustálým dynamickým vývojem. Nešli jsme cestou pevně nařízené formy. Metody musí být přizpůsobeny cílové skupině žáků. To, co dobře funguje v 9. ročníku, nemusí být optimální pro prvňáčky. Používáme tedy široké portfolio metod a postupů. 

Jaké konkrétní formy používáte?

V reakci na uzavření škol jsme operativně vytvořili samostatnou výukovou sekci na našich webových stránkách www.zssalmova.cz, kam v pravidelných intervalech umísťujeme učivo 5. až 9. ročníků a část učiva 4. tříd. V nižších ročnících převažuje e-mailová komunikace třídních učitelek, které jsou se svými třídami v pravidelném kontaktu. Kromě této základní úrovně probíhá široká škála aktivit, ať už jsou to videokonference, diskusní fóra, nahrávání podcastů, on-line výuka spojená s testováním formou e-learningových platforem jako Moodle a mnoho dalších. Konkrétní výčet komunikačních kanálů by byl dlouhý. Ke komunikaci využíváme školní e-mailový portál Roundcube, aplikace Messenger, Facebook, WhatsApp, MS Forms, Zoom a další. V současnosti také připravujeme přenesení větší části výuky z webových stránek na školní informační systém EduPage atd. 

Dochází vaši učitelé do školy nebo pracují z domu?

Kombinujeme docházku do školy s různými formami Home Office. Učitelé tedy pracují z domu v kombinaci s docházkou do školy, kterou se ale snažíme omezovat tak, abychom v maximální míře dodržovali preventivní opatření a nedocházelo ke shromažďování osob na pracovištích.

Kde hledají učitelé inspiraci? 

Řada pedagogů se za těch několik týdnů náhradní výuky posunula ve znalostech a aplikacích nových výukových a komunikačních forem více než za rok pravidelných školení v rámci dalšího vzdělávání. Učitelé kromě svých vlastních nápadů a postupů čerpají také z obrovského množství výukových materiálů volně dostupných na internetu, sdílí nápady s kolegy z jiných škol, konzultují zkušenosti atd. Velkou podporu v současné situaci školám poskytly také komerční vzdělávací subjekty a vydavatelství, které řadu svých licencovaných produktů, jako např. interaktivní učebnice, nabídly po dobu mimořádného stavu zdarma. 

Řešíte nějaké individuální potíže žáků – například, že někdo nemá počítač?

Ano, jsme připraveni i na tyto případy. Naštěstí počet žáků bez možnosti přístupu na internet či bez počítače je naprosto minimální. Přesto takové případy jsou. Navíc některé specifické záležitosti vyřešit na dálku nelze. V praxi tak proběhlo například předávání výukových materiálů jednotlivě před školou, učitelé v některých případech doručují potřebné materiály do poštovních schránek a podobně.

Plánujete ve výuce na dálku nějaké změny?

Bylo by chybou domnívat se, že náhradní výuka je jen o učivu. Dětem dnes v mnoha případech chybí sociální kontakt s učiteli a kamarády. Pedagogové zase potřebují zpětnou vazbu. Neomezujeme se tedy na pouhé zadávání či vysvětlování učiva, ale snažíme se komunikovat s žáky a rodiči také o běžných problémech, abychom alespoň částečně nahradili obvyklý mezilidský kontakt, který musel být v celé společnosti výrazně omezen. Na stránkách školy se také ve stále větším množství objevují různé výzvy a soutěže, stejně tak jako ukázky úspěšných žákovských prací apod. Aktuálně například připravujeme soutěž na téma poděkování zdravotníkům, hasičům, policistům, zkrátka všem lidem v první linii. Pracujeme i na dalších on-line výzvách tak, aby náhradní výuka byla pestrá a abychom se i v této situaci co nejvíce blížili běžnému životu školy. 

Známkování, náhradní výuka a vysvědčení – jak k této otázce přistupujete?

S uvážlivostí. Pokud známkujeme v rámci náhradní výuky, tak jde pouze o motivační hodnocení, které má za úkol především žáky povzbudit a podnítit je k zájmu o další práci, případně upozornit, že v některých oblastech bude třeba se zlepšit. Vzhledem k tomu, že podmínky dětí v domácím vzdělávání jsou různé, nebylo by spravedlivé postavit blížící se závěrečnou klasifikaci na hodnocení náhradní výuky. V přípravě vysvědčení tak samozřejmě budeme přihlížet k tomu, jak děti pracovaly po dobu uzavření škol, nicméně nebude to rozhodující kritérium. Nezbytný bude pečlivý individuální pohled na každého žáka, zhodnocení jeho dlouhodobého přístupu, aktuálních výsledků, snahy a podobně. Ale s tím si umíme poradit, je to naše práce.

Využili jste toto nucené „volno“ k nějakým opravám či úpravám ve škole?

Nouzový stav je samozřejmě komplikací nejen pro školy, ale i pro firmy, dodavatele materiálu apod. Přesto jsme se pustili do řady drobných prací, které jsme schopni realizovat tzv. ve vlastní režii. V nejbližší době zahájíme i větší opravy, jako výměnu podlahových krytin v některých učebnách, výměnu části osvětlení, úpravy interiérů a podobně. K realizaci velkých akcí, jako například plánovaná stavební rekonstrukce sociálních zařízení, bohužel prozatím chybí zpracovaná administrativa, protože výběrová řízení byla plánována s termínem realizace o letních prázdninách. Přesto se snažíme využít čas a realizovat maximum možného.

Co říci závěrem?

Nejen v dnešní době je asi nejdůležitější přání pevného zdraví, jehož hodnotu nám mimořádná situace důrazně připomněla. Přeji všem lidem, aby ve zdraví překonali nelehké výzvy, které současnost přináší. Kromě poděkování zdravotníkům a mnoha dalším lidem v první linii musím vyjádřit také velkou úctu rodičům, kteří musí zvládat obtížné situace spojené mimo jiné i s uzavřením škol. Chtěl bych tak za všechny učitele poděkovat nejen rodičovské veřejnosti za podporu, pomoc a v mnoha případech i aktivní spolupráci, které si moc vážíme! Pevně věřím, že všechny těžkosti současné doby postupně odezní, budou přicházet stále lepší zprávy a společně vše zvládneme!

Jak to vidí učitel

Oslovili jsme učitele Základní školy Dvorská Jana Čápka a zeptali se jej na postřehy přímo z praxe. 

Jak na vaší škole probíhá koronavirová výuka?

Nemůžu mluvit za ostatní, tak napíšu, jak funguje v mé třídě. Už od prvního dne uzavření škol jsem si v sobě řekl, že děti a rodiče v domácím vzdělávání co nejvíc podpořím. Přišlo mi nedostatečné jen jim vypracovat jakýsi učební plán a ostatní nechat na nich. Proto jsem začal hledat a pátrat a vybírat, co by jim mohlo nejlépe pomoci a zároveň co bych zvládl i já sám. Rozhodl jsem se vytvářet výuková videa. V praxi to probíhá tak, že každý den sedím u počítače a natáčím videa s učivem na další den. Jsou to 5 až 15 minutová videa, která si děti mohou pustit kdykoliv, na jakémkoliv přístroji. Mohou je zastavovat, vracet, pouštět opakovaně. Snažím se je vytvářet tak, aby téměř nepotřebovaly pomoc rodičů. Videa posílám mailem, zveřejňuji na youtube kanálu Jan Čápek, kde si je mohou prohlédnout a použít nejen mí žáci, ale i žáci a hlavně učitelé z jiných škol. Kromě toho dětem každý den posílám čtení do ouška, kde jim čtu z knihy Ronja dcera loupežníka. Také nahrávám se svým synem krátké písničky ve formě videoklipů. Založil jsem třídu na stránkách škola v pyžamu, kde mohou žáci plnit úkoly, posílat fotografie atd. No a pořád se snažím vymýšlet nové věci. Koronavirovou pandemii beru i jako možnost pro osobní a profesní růst. Jinak bych se zbláznil 🙂

Máte předepsaný způsob výuky, nebo je vám ponechána volnost?

Každý týden mají vyučující poslat dětem učivo. Jinak máme ve způsobech práce volnost. V současné situaci pracujeme z domu a musím říct, že se škole věnuju víc než v „normálním“ provozu… paradoxně. 

Řešíte nějaké individuální potíže žáků – například že někdo nemá počítač?

Ano, některým nešlo spustit video na mobilu, proto jsem je začal dávat na Youtube. Jinak se mi rodiče pravidelně ozývají, většinou s pochvalou, za což jsem strašně rád, protože je to pro mě impuls, že to nedělám nadarmo. 

Inspirujete se v jiných českých školách?

Ano, sleduji různé přístupy na Facebooku a občas i něco využiju. 

Plánujete výuku na dálku ještě někam posunout? (online vyučovací hodiny…)

Už jsme měli pokusnou online výuku, ale na stránce škola v pyžamu je online výuka teprve ve vývojové fázi, takže to moc nedopadlo. Jinak nevím, zda je úplně ok upoutat děti v daném čase k počítači. Ne každý být u počítače třeba zrovna může. A hlavně, všechna má videa a úkoly počítají i s tím, že je třeba rodiče nebo žáci nemusí vypracovat. Je to na rodičích a dětech. Tato situace je speciální i tím, že se určitá zodpovědnost za vzdělávání přesouvá i na rodiče, ale vynucovat něco nechci a ani podle zákona nesmím. 

Jak budete řešit při závěrečném hodnocení nedostatečný počet známek?

Známky pro mě nebyly nikdy velký problém. Znám své žáky a vím, jak na tom který je. Známka na vysvědčení je pro mě dlouhodobým oceněním. Dva, tři měsíce bez nich není problém. Ale můj názor na známkování obecně je trošku odlišný.

Objevil jste díky dálkové výuce něco, co by i v budoucnu mohlo ulehčit nebo zpříjemnit výuku?

Já bych to řekl takto. Celá tato situace mi strašně moc dala. Hodně jsem se toho naučil. Hlavně to, že jsem pořád schopný se učit nové věci, schopný překonávat překážky. To se mi určitě bude hodit i do budoucna. Také vidím přínos v pomoci „slabším“ žákům. Rodič mi napíše, že jeho syn nerozumí tomu a tomu. Já natočím krátké video, kde mu to vysvětlím. Dovedu si představit také to, že naši třídu v pyžamu po skončení karantény nerozpustíme, ale budeme ji používat i nadále. Také jsem si uvědomil, jak moc svou práci a hlavně svoje žáky a rodiče mám rád a jak moc mi chybí. Ať už je to za námi a zase jsme spolu 🙂

-r-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..