Čtvrtek, 30 května, 2024
kronika

Setkání s kronikou 7/20

Nahlédli jsme do starých blanenských kronik, jakým způsobem v minulosti probíhalo výběrové řízení například na zbudování vodovodu do kašny na náměstí Svobody. Zdá se, že jednání v té době byla poměrně transparentní, veřejnost se dozvěděla přesné nabídky jednotlivých firem. Za pozornost stojí také to, že vybraná firma navrhla provést své práce za konkrétní částku, ovšem podle kroniky jí bylo nakonec uloženo účtovat si částku ještě o 1500 Kč nižší.  

1928

Hledání vodních pramenů z Hořic

Ve schůzi měst. rady dne 9. srpna 1928 usneseno na návrh radních Roberta a Aug. Habeše sestaviti komisi pro zkoumání vodních pramenů na Hořickém kopci, jež by byly zásobárnami vodními pro zamýšlený vodovod města Blanska na levém břehu Svitavy. Do komise jmenováni: hospodář V. Nejezchleb, radní Rob. Stařecký, Fr. Sedláček a Ant. Polášek s přizváním znalců J. Štěrbáčka a hajného Ondrouška.

Předání vodovodu na St. Blansku do správy obce

K návrhu hospodáře V. Nejezchleba usneseno ve schůzi měst. správy 9. srpna 1928 pověřiti p. Ant. Kučeru, zámečníka na St. Blansku, správou a dohledem na vodovod staroblanenský a požádati instalatéra J. Štěrbáčka, aby jmenovanému předal vodovod se vším příslušenstvím. Současně bude o vodovod pečovati i městský hospodář V. Nejezchleb.

Vodovod do kašny na náměstí 
(nynější náměstí Svobody – pozn. red.)

Ve schůzi měst. rady dne 1. září 1928 bylo jednomyslně usneseno provést zřízení nového vodovodu pro kašnu na náměstí z loučky za domem p. Ranného. Má se zříditi nová jímka a litinové potrubí až do kašny na náměstí dle návrhu a rozpočtu instalatéra J. Štěrbáčka z Dolní Lhoty s tou změnou, že potrubí nemá míti světlost 200 mm, jak v rozpočtu navrženo, ale toliko 80 mm, následkem čehož se vydání na potrubí zmenší o 22 400 Kč. Celkový náklad bude činiti okrouhle 30 tisíc Kč.

Bylo usneseno vyzvati k soutěži se lhůtou osmidenní firmy: Emil Káš v Brně, Jan Štěrbáček v Dolní Lhotě, Samek Brno, Klein Brno a Valách a Vagner Brno. Celkový náklad se má uhraditi komunální půjčkou u některé spořitelny. Stavba vodovodu má být provedena s největším urychlením. Rozpočty mají dodati jednotlivé firmy zdarma.

Ve schůzi měst. rady dne 13. září 1928 byly otevřeny offerty (Oferta je návrh na uzavření smlouvy. Jde o projev vůle, který musí být dostatečně určitý ohledně podstatných náležitostí navrhované smlouvy, musí být konkrétně adresován a musí z něj vyplývat vůle navrhovatele – oferenta – pozn. red.) na zřízení vodovodu do kašny na náměstí. Offerta firmy Samuel Klein Brno zní na 41 501 Kč, E. Káš Brno 35 710, a Jan Štěrbáček, Dol. Lhota 33 531 Kč.

Městská rada se usnesla požádati okresní politickou správu v Boskovicích za vodoprávní komisi.

Usneseno na základě dodaných tří offert zadati zřízení vodovodu pro kašnu na náměstí podnikateli Janu Štěrbáčkovi, majiteli koncesse pro zřizování vodovodů v Dol. Lhotě za paušální obnos 32 000 Kč, slovy třicet dva tisíce korun čs., za kterýžto peníz povinnen jest Jan Štěrbáček tento vodovod provésti se vším příslušenstvím a s úplným vzorným provedením dle offerty Jana Štěrbáčka ze dne 11. září 1928. Podnikatel jest povinnen zříditi dle pokynů a příkazů stavebního dozorce zařízení pro odbočky do ulic Mlýnské a do ulice Sloupské, dále na náměstí směrem jižním za odbočkou ke kašně na náměstí. Potrubí musí býti připojeno na kašnu tak, aby do kašny voda dvěma proudy vytékala zahrnujíc v to i provedené připojení do kašny a v kašně samé.

Podnikatel ručí po 2 roky za to, že vodovod bezvadně fungovati bude a ručí za práci i materiál bezvýminečně po 2 roky.

Schválený obnos 32 tisíce Kč je splatný do měsíce po úřední kolaudaci vodovodu. Za plány a rozpočet nesmí p. Štěrbáček ničeho účtovati. S prací na vodovodě se začne v pondělí dne 17. září 1928 a celé dílo se dokončí nejdéle do 17. října 1928 pod pokutou 100 Kč za každý promeškaný den. – Práce byla dle ujednání řádně a včas provedena.

1929

Blansko hodlá zříditi městský vodovod

Ve schůzi městské rady dne 13. července 1929 usneseno jednati ohledně získání informací o vodovodu pro město Blansko s profesorem Hlavinkou a jednati s obcí Těchovem ohledně pramenů na Královce a pokračovati v jednání o získání pramenů od obce Vavřince.

1930

Obec pomýšlí zříditi vodovod

Zemský úřad v Brně přípisem ze dne 7. 1. 1930 vyzval město Blansko, aby přispělo obnosem 63 tisíc Kč na přípravné práce na vybudování skupinového vodovodu z Velkých Opatovic. Ve schůzi městské rady dne 6. února 1930 bylo usneseno sděliti zemskému úřadu, že žádost se zamítá z důvodů finančních, ježto obnos požadovaný složiti nelze, neboť obecní finance nesnesou takového zatížení. – Usneseno, aby nejprve byly využity vody z okolí blanenského pro vodovod gravitační.

Ve schůzi měst. rady 10. července 1930 byl podán referát o pochůzce po pramenech vodovodu v lesích na Starém Blansku. Bylo usneseno pozvati instalatéra J. Štěrbáčka k přípravným pracem za účelem zachycení pramene v lese „U krbu“ a jinde a pak požádati prof. Hlavinku o prozkoumání. – Ve schůzi městské rady dne 24. 7. 1930 usneseno provésti otevření pramenů čís. 1, 2, 3, 4 a 3a) dle plánku p. Štěrbáčka z ceny jím offerované. S prací se má započíti ihned. – Dne 6. září 1930 bylo ve schůzi měst. rady usneseno jednati s obcí Olomučany ohledně zřízení dílčího vodovodu pro město Blansko. Za tím účelem bude měst. rada usilovati o dohodu s obcí olomučanskou a podnikne do Olomučan pochůzku, aby zjistila vydatnost tamních pramenů.

Státní pozemkový úřad v Brně vyzval město Blansko, aby se připojilo k vodnímu družstvu v Dolní Lhotě. Na schůzi měst. rady 4. října 1930 bylo usneseno navrhnouti zastupitelstvu připojiti se k nově ustavenému vodnímu družstvu a učiniti dotaz, proč Stát. pozemkový úřad tuto akci vede. Zároveň vyžádá si město stanovy onoho družstva od obce Dolní Lhoty.

Ve schůzi měst. rady dne 11. listopadu 1930 bylo usneseno pozvati p. Ing. Rosíka (zem. Staveb. Úřad), aby prozkoumal prameny vodovodní na St. Blansku za účelem sesílání staroblanenského vodovodu.

Kromě toho má se ohledně všech pramenů v hořických lesích, městskou radou již komisionelně prohlédnutých, jakož i ohledně pramenů v obci Těchově – Obůrce, zejména „na Královce“, žádati za vodoprávní řízení za účelem hledání a zkoumání pramenů pro zásobování města Blanska zdravou pitnou vodou.

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..